Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «S» – 1841
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
S SA SI SC SE SH SK SL SM SN SO SP SQ ST SU SW SY
 

S

S, s n ingilis əlifbasının 19-cu hərfi

SABBATH

Sabbath n müqəddəs istirahət günü (yəhudilərdə – şənbə, xristianlarda – bazar, müsəlmanlarda – cümə)

SABLE

n I 1. zool. samur; 2.
подробнее

SABOTAGE

sabotage1 n 1. sabotaj; economic ~iqtisadi sabotaj; 2.
подробнее

SABRE

n qılınc; to rattle the ~ qılınc oynatmaq

SACK

sack1 n 1.
подробнее

SACRED

adj müqəddəs; ~ duty müqəddəs vəzifə / borc; to hold smth.
подробнее

SACRİFİCE

sacrifice1 n 1.
подробнее

SACRİFİCİAL

adj qurbanlıq; a ~ lamb / sheep / bull / camel, etc. qurbanlıq quzu / qoyun / buğa / dəvə və s.

SACRİLEGE

n din.
подробнее

SAD

adj 1. qəmli, qəmgin, qüssəli, kədərli, pərişan, məyus; to make smb.
подробнее

SADDEN

v 1. qəmləndirmək, kədərləndirmək, mütəəssir etmək; 2.
подробнее

SADDLE

saddle1 n 1. yəhər; flat ~ yastı yəhər; 2. oturacaq (velosipeddə və s.) saddle2 v 1.
подробнее

SADDLER

n 1. serrac, yəhərqayıran (usta); 2. amer. d.d.
подробнее

SADİST

n sadist (başqasına əziyyət verməkdən həzz alan adam)

SAFE

safe1 n 1. seyf, dəmir şkaf; 2. soyuducu, anbar (ərzaq saxlamaq üçün) safe2 adj (-r, -st) 1.
подробнее

SAFEGUARD

safeguard1 n qarantiya, zaminlik, zəmanət, təminat; təhlükəsizlik tədbiri; ~ against accidents bədbəxt hadisələrə qarşı təhlükəsizlik tədbiri; ~ against disease xəstəliyə qarşı təhlükəsizlik tədbirləri safeguard2 v mühafizə etmək, qorumaq; to ~ smb.’s rights bir kəsin hüquqlarını mühafizə etmək / qorumaq; to ~ smb.’s interests bir kəsin maraqlarını qorumaq

SAFEKEEPİNG

n saxlama, saxlanc; to give smth.
подробнее

SAFELY

adv 1. sağ-salamat; rahat; to go / to come ~ sağ-salamat getmək / gəlmək; 2.
подробнее

SAFETY

n təhlükəsizlik; to danger / to menace / to threaten ~ asayişi təhlükə altında qoymaq; road ~ yol hərəkətinin təhlükəsizliyi