A

A, a

n (pl A’s, a’s) ingilis əlifbasının 1-ci hərfi.

a


1. qeyri-müəyyənlik artikli;
2. bir; a minute bir dəqiqə; Wait a minute, please Zəhmət olmasa, bir dəqiqə gözlə / gözləyin; a man bir kişi; A man wants to see you Bir kişi səni / sizi görmək istəyir;
3. Hər hansı bir sinfə daxil olan əşya və şəxslərdən biri haqqında danışılarkən həmin şəxs və ya əşyanı bildirən ismin qarşısında işlədilir. Bu halda qeyri-müəyyənlik artiklı dilimizə tərcümə edilmir: a book kitab; a teacher müəllim; She is a teacher O, müəllimdir;
4. Hər hansı bir zümrəyə daxil olan isimlərin haqqında ümumi mənada danışarkən ismin qarşısında işlədilir. Bu halda qeyri-müəyyənlik artiklı dilimizə ya tərcümə edilmir, ya da hər (bir) söz birləşməsi vasitəsilə tərcümə edilir: A horse has four legs Atın (hər bir atın) dörd ayağı olur / var;
5. biri; a friend of mine dostlarımdan biri;
6. Sayıla bilməyən isimlərin qarşısında işlənərək növ bildirir. Bu halda qeyri-müəyyənlik artiklı dilimizə tərcümə edilmir. “Chinar” is a good wine “Çinar” yaxşı şərabdır;
7. Xüsusi isimlərin qarşısında işlənərək onun ümumi ismə çevrildiyini bildirir. Bu halda qeyri-müəyyənlik artiklı dilimizə tərcümə edilmir; He thinks himself a Napoleon O özünü lap Napoleon hesab edir;
8. Xüsusi isimlərin qarşısında işlənir və ailənin bir üzvünün haqqında danışıldığını bildirir. Bu halda qeyri-müəyyənlik artiklı dilimizə biri sözü vasitəsilə tərcümə edilir. She married a Forsyte O, Forsaytlardan birinə ərə getdi

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

A₁ Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilində çox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir. C.Məmmədquluzadə. подробнее
A₂ nida. 1. Sözlərə qoşularaq çağırış, xitab, müraciət bildirir. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

A первая буква азербайджанского алфавита подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

A 1 1. первая буква азербайджанского алфавита и гласный звук [a], обозначаемый этой буквой 2. подробнее

Словарь омонимов азербайджанского языка

A A I Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi. A II nida Çağırış, xitab, müraciət bildirir. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

A A, a the 1st letter of the Azerbaijani alphabet A nid. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan