Слово BABY в англо-азербайджанском словаре.

baby1

n
1. çağa, uşaq; the ~ of the family ailənin uşağı;
2. bala (heyvanların və quşların);
3. qrupda ən kiçik; the ~ of the class sinfin ən kiçiyi

baby2

adj
1. uşaq; ~ clothes uşaq paltarı; ~ act uşaq hərəkəti;
2. balaca; a ~ car balaca maşın; ~ carriage / buggy amer. uşaq arabası;
3. bala; a ~ monkey bala meymun

← BABEL

n hay-küy, çığır-bağır, həngamə, mərəkə, qiyamət, ərəsat; What a babel! Nə hay-küydür!

BABYHOOD →

n 1. körpəlik / uşaqlıq dövrü; in my ~ körpəlik / uşaqlıq dövrümdə; 2. top. i.