Слово LABYRİNTH в англо-азербайджанском словаре.

n
1. labirint; giriş-çıxışı bəlli olmayan yol; He was trying to find his way through the labyrinth O, labirintdən çıxış yolu axtarırdı ; 2. anat. labirint (qulaq daxili)

← LABOURSOME

adj əziyyətli, çətin, ağır; ~ work / job əziyyətli iş

LACK →

lack1 n çatışmamazlıq; ~ of smth.