Слово QUADRİLATERAL в англо-азербайджанском словаре.

quadrilateral1

n riyaz. dördbucaq ∕ dördtərəfli fiqur

quadrilateral2

adj dördbucaqlı

← QUADRATİC

adj 1. dördbucaqlı, çargül; 2. riyaz.

QUADRİPARTİTE →

adj 1. dörd hissədən ibarət; dörd hissəyə ayrılmış; 2.