Англо-азербайджанский словарь

QUAİL

quail1

n 1. zool. bildirçin;
2. boz kəklik; 3. amer. d.d. tələbə (qız);
4. qanmış qız

quail2

v qorxmaq, qorxaqlıq göstərmək, çəkinmək, acizliyini boynuna almaq; titrəmək, əsmək; to ~ in the face of danger təhlükə qarşısında qorxaqlıq göstərmək