Слово WAGE в англо-азербайджанском словаре.

wage1

n (adət, pl) maaş, əmək haqqı (fəhlənin, qulluqçunun) The workers have asked for a wage increase / rise Fəhlələr əmək haqqlarının artırılmasını xahiş ediblər; a living ~ yaşayış minimumu, yaşamaq üçün zəruri olan minimum vəsait; nominal / real ~s nominal / real əmək haqqı

wage2

adj əmək haqqı; ~ scale əmək haqqı cədvəli; ~ labour muzdlu əmək

wage3

v
1. aparmaq (müharibə), həyata keçirmək; ~ war against / on a neighbouring country qonşu dövlətə / ölkəyə qarşı müharibə aparmaq;
2. mübarizə etmək (bir şeyin naminə); to ~ a campaign against sex discrimination cinsi ayrı-seçkiliyə qarşı kampaniya / mübarizə aparmaq

← WAG

wag1 n I 1. çalma, çırpma (qanad); 2.

WAGE-CLAİM →

n əmək haqqının artırılması tələbi