Слово YANKEE в англо-азербайджанском словаре.

Yankee

n
1. yanki, amerikalı; 2. amer. yeni İngiltərənin sakinləri;
3. yanki, şimallı (Amerikanın şimal ştatlarından birisinin sakini)

← YANK

yank1 n d.d.

YAP →

yap1 n 1. hürmə, vengildəmə; to give a ~ vəngildəmək, hürmək; 2. d.d.