Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «B» – 382
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
BA BE BI BL BO BR BU BY
 

BAB

Ərəbcədir, “tay” deməkdir (“tay-tuş” deyirik). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

BABACAN

“Babanın ruhu” anlamını əks etdirir (əzizləmə mənasındadır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

BABAŞKA

rus. баба – qısa dirək, kötük

BABƏK

Baba, ata kimi bir neçə mənada işlədilmiş aba sözü ilə qohumdur. İndi də Ata (“Atayevlər ailəsi”), B
подробнее

BABİLİSTAN

Babil sözünün mənası “dillərin dəyişməsi” deməkdir. Rəvayətə görə, Babil şahı Nəmrud (Kənanın oğlu o
подробнее

BAC

Farscadır, “vergi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

BACA

Fars sözüdür və bad (külək), ca (yer) kəlmələrindən əmələ gəlib. Mənası “hava üçün yer” demək olub,
подробнее

BACANAQ

M.Fasmerin yazdığına görə, baca türk dillərində “böyük bacının əri” deməkdir, -naq isə kiçiltmə şəki
подробнее

BACARMAQ

Əsli başa varmaq kimi olub: “işi sona çatdırmaq qabiliyyəti” kimi açıq­la­­nıb. Sonra bacarmaq şəkli
подробнее

BACI

Türk dillərində bacı sözünün mənası qız qardaş birləşməsi ilə ifadə olunub. Bacı kəlməsi cici sözünü
подробнее

BADAQ

İndiki bağlamaq feili yerinə ba işlətmişik. Sözün kökü həmin ba- dan iba­rət­dir. Ba feilindən bağ i
подробнее

BADALAQ

Sözün əsli badaqlaq kimi olub, sonra 2-ci hecadan q səsi düşüb. Badğa, bağda (bağla) formaları da ol
подробнее

BADAMCIQ

Boğazda vəzi adıdır. Zahirən badama oxşadığından belə adlanıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

BADIMCAN

Ərəb və ya fars mənşəlidir, “pomidor” mənasını verən kəlmə olub. İndi məna dəyişib. Bizdə mor sözü i
подробнее

BADİ-SƏBA

“Səhər mehi” deməkdir. Bad farsca “külək, meh”, səba ərəbcə “sübh, sabah” mənalarını verir. (Bəşir Ə
подробнее

BADKEŞ

Farsca bad (külək) və keş (çəkən) hissələrindən düzəlib. Həcəmət deyirlər (bu, ərəbcədir). (Bəşir Əh
подробнее

BADYA

Ərəbcə “bədəvi” deməkdir. Görünür, bədəvilərin işlətdikləri qab olub (bədə­vilərə aid qab). Bizə far
подробнее

BAFA

Fars mənşəlidir, məsdəri baftən (bağlamaq)dir, orağın birdəfəyə kəsdiyi ot (taxıl) dəstəsinə (bir əl
подробнее

BAFTA

Farsca baftən (hörmək, toxumaq) feili ilə bağlıdır. “Lent” və “parça növü” an­la­mında da işlədilir.
подробнее

BAĞ

“Cад” mənasında işlədilən bu söz bağlamaq kəlməsinin kökü ilə qohumdur. Bağın ətrafını bağlayırlar k
подробнее

BAĞA

Mənbələrdə “bükülən”, “bürüşən” anlamında açıqlanıb. Doğrudan da, qurbağa (əsli: qodurbağa) və tısba
подробнее

BAĞACIQ

Mənbələrdə bağacuq (мышцы между ключицей и плечом) sözü var və indi də işlədilə bilər. (Bəşir Əhmədo
подробнее

BAĞANAQ

Qıçların hövsələ sümüyünə (burada hövsələ sözü “çanaq, içi oyuq” mənasını verir), yəni çanaqlığa bir
подробнее

BAĞAYAQ

Qoşadırnaqlı heyvanın dırnağının arasındakı yarığa deyirlər. Bağ və ayaq sözlərindən əmələ gəlib. (B
подробнее

BAĞÇA

Bəzi qaynaqlarda bunu fars mənşəli hesab edirlər. Əslində bağ (сад) sözü zəminində yaranıb. Bağ isə
подробнее

BAĞDAŞ

Çağdaş dilimizdə daha çox bardaş kimi işlədilir. Ayaqları bir-birinə ilişdi­rərək (bağlayaraq) oturm
подробнее

BAĞIR1

Anadolu türkləri bələk sözünün sinonimi kimi bağırdaq kəlməsini işlədirlər. Ehtimal ki, bağır və bağ
подробнее

BAĞIRCIQ

Arabada qolun (дышло) oxa bağlandığı yerə “bağırcıq” deyiblər (indi də dialektlərdə və bəzi türk dil
подробнее

BAĞIRMAQ

Nə qədər qəribə olsa, bu söz bağır kəlməsi ilə eyni kökə malikdir.Adam hirslənəndə ağ bağırda bərk q
подробнее

BAĞIRSAQ1

Bu sözün mənşəyi haqqında çox mülahizələr var: bağlama vasitəsi ol­duğu üçün (bağırsaqdan indi də sa
подробнее