Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «G» – 138
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
GA GE GO GR GU
 

GAH

Farscadır, bizdə bölüşdürmə bağlayıcısı kimi işlənən bu sözün mənası farsca “za­man”, “vaxt” deməkdi
подробнее

GAVAHIN

Farscadır, xışın torpağa girən əyri hissəsinə deyirlər. Onun ucuna dəmir tiyə salınır (farslar buna
подробнее

GAVALI

Gav farsca “inək” deməkdir (gavmış isə “camış”dır). İlk baxışda güman et­mək olar ki, bu meyvə “inək
подробнее

GECƏ

Sinonimi tün kəlməsi olub; tün və dün (yəni dünən) sözləri qohumdur: dün (dünən) “tündən (gecədən) ə
подробнее

GECƏNİ

“Bütün gecəni yatmamışam” deyirik. Gecəni sözündəki son şəkilçi nə bil­dirir? Bunu bəzən təsirlik ha
подробнее

GEDİŞAT

Bizdə -at(-ət) şəkilçisi olmayıb. Ehtimal ki, söz gərdişat kimi olub (alın­madır), sonra təhrif edil
подробнее

GENERALİZASİYA

lat. generalis – ümumi, əsas

GENEZİS

yun. genesis – mənşə, yaranış

GENİŞ

Gediş, eniş tipli kəlmələrin qəlibi üzrə əmələ gəlib. Sözün əsli gen-i-ş (ge­nimək feili ilə bağlıdı
подробнее

GEO...

yun. geo – Yer

GEOANTİKLİNAL

yun. geo – Yer + yun. anti – əks + yun. klino – əyirəm

GEOBİOSFER

yun. geo – Yer + yun. bios – həyat + yun. sphaira – kürə, təbəqə

GEODEZİYA

yun. geo – Yer + yun. daio – bölürəm

GEOFİZİKA

yun. geo – Yer + yun. physike – təbiət

GEOXRONOLOGİYA

yun. geo – Yer + yun. chronos – vaxt, zaman + yun. logos – elm, təlim

GEOİD

yun. geo – Yer + yun. eidos – görünüş

GEOKİMYA

yun. geo – Yer + ər. – kimya

GEOKRİOLOGİYA

yun. geo – Yer + yun. kryos – soyuq, şaxta + yun. logos – elm, təlim

GEOLOGİYA

yun. geo – Yer + yun. logos – elm, təlim

GEOMORFOLOGİYA

yun. geo – Yer + yun. morphe – forma + yun. logos – elm