Этимологический словарь азербайджанского языка

Всего статей – 5526, статей на «K» – 233
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
KA KE KL KO KR KS KU KV
 

KAATİNQA

port. kaatinqa – ağ meşə

KABAB

M. Fasmer türk mənşəli hesab edir. Əgər göy (od) sözü ilə bağlıdırsa, onda türk mənşəlidir və bizdən
подробнее

KABARQA

Mənbələrdə tağurğa, tonurğu variantları da mövcuddur. Cütdırnaqlı məməli heyvandır, otla qidalanır.
подробнее

KABOTAJ

fr. caboter – sahilboyu üzmək

KABUS

Ərəbcədir, bizdə onun yerinə qarabasma işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KADASTR

fr. cadastral < yun. katastikhos – qeydiyyat

KAĞAN

Mənbələrdə bu sözün yerinə bağan kəlməsi işlədilib və “halqa” kimi izah olunur. Ehtimal ki, boğmaq,
подробнее

KAİNAT

Ərəbcə kain varlıq deməkdir, -at isə cəm şəkilçisidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KAKAO

İspancadır, bitki növüdür, ağacı 3-8 metr hündürlüyündə olur, toxumundan (meyvəsindən) şokolad hazır
подробнее

KALAMİN

lat. calamina

KALDERA

isp. caldera – böyük qazan

KALMANI

Çarığın xüsusi növüdür. Güman ki, “Kaloğlan (igid oğlan) üçün tikilmiş çarıq” demək olub, burnu dik
подробнее

KAM

Fars dilində iki mənası var: 1) arzu 2) damaq, ağız. İkinci məna zəminində dişlə bağlı qamaş feili ə
подробнее

KAM

alm. kamm – yal

KAMAN

Farscadır, “yay” (“yay-ox” deyirik) deməkdir (qövsvarı olur). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KAMPOS

port. kompo – çöl, açıq sahə

KAMYAB

Farscadır, kam “arzu”dur, yab isə yaftən (tapmaq, əldə etmək) feilinin əsa­sıdır. Mənası “arzuya çat
подробнее

KANAL

İtalyan mənşəlidir, ilkin mənası “boru” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KANKAN

Farsca kəndən (qazmaq) feili ilə qohumdur, -kən (kan) həmin feilin qram­matik əsasıdır. (Bəşir Əhməd
подробнее

KANQA

Oğuz igidlərindən birinin layihəsi üzrə araba düzəldiblər. Bu igid Barmaqlıq Çosun Billik idi. Araba
подробнее