Слово GECƏ в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

Sinonimi tün kəlməsi olub; tündün (yəni dünən) sözləri qohumdur: dün (dünən) “tündən (gecədən) əvvəlki gün” deməkdir. Mənbələrdə gec (опаздывать) feili var, ondan əmələ gəlmiş gec-ə kəlməsi “поздный вечер” kimi açıqlanıb. Deməli, gec ad-feil omonimi ilə gecə sözü qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

← GAVALI

Gav farsca “inək” deməkdir (gavmış isə “camış”dır). İlk baxışda güman et­mək olar ki, bu meyvə “inək

GECƏNİ →

“Bütün gecəni yatmamışam” deyirik. Gecəni sözündəki son şəkilçi nə bil­dirir? Bunu bəzən təsirlik ha