Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «ÖZ» – 42

ÖZ

əvəz. 1. Şəxsinə, özünə aid olan, xas olan, mənsub olan.
подробнее

ÖZBAŞINA

zərf Öz bildiyi kimi, heç kəsdən soruşmadan, icazə almadan.
подробнее

ÖZBAŞINALIQ

is. Hər hansı bir işdə qanuna, intizama, qəbul olunmuş nizam və qay- daya zidd hərəkət; başlı-başınalıq.
подробнее

ÖZBƏK

is. Özbəkistan Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən türkdilli xalq və bu xalqa mənsub adam.

ÖZBƏKCƏ

sif. və zərf Özbək dilində. Özbəkcə öyrənmək. Özbəkcə qəzet.

ÖZCƏ

sif. Özünə aid olan; özünün. Özcə işinlə məşğul ol.
подробнее

ÖZCÜYƏZ

əvəz. “Öz”dən oxş. [Gülöyşə Sənubərə:] Qoy özcüyəzi görüşsün, danışsın. B.Bayramov.

ÖZƏK

is. 1. Bitki gövdəsinin və ya kökünün daha yumşaq olan daxili mərkəzi hissəsi.
подробнее

ÖZƏKLƏMƏ

“Özəkləmək”dən f.is.

ÖZƏKLƏMƏK

f. Özək əmələ gəlmək, özək bağlamaq. Çiban özəkləyib.

ÖZƏKLİ

sif. Özəyi olan, özək bağlamış.

ÖZFƏALİYYƏT

is. İncəsənətdə (musiqi, teatr, xor və s.
подробнее

ÖZGƏ

sif. 1. Başqa, digər. Özgə məsələ. Özgə vaxt gələrsən.
подробнее

ÖZGƏYERLİ

is. Yad, başqa yerli, gəlmə; yadelli.

ÖZGÜN

sif. Özünəməxsus, özünə xas olan, orijinal.
подробнее

ÖZLƏMƏ

“Özləmək”dən f.is.

ÖZLƏMƏK

f. şair. Bir daha görmək və ya qovuşmaq arzusunda olmaq; görmək istəmək, arzulamaq, həsrətində olmaq.
подробнее

ÖZLÜ

sif. Yapışqanlı, yapışqan kimi; yarımqatı. Özlü maddə.

ÖZLÜLÜK

is. Yapışqanlılıq, qatılıq. Məhlulun özlülük dərəcəsi.

ÖZLÜYÜNDƏ

zərf 1. Öz fikrində, öz aləmində, öz düşüncəsində, öz-özlüyündə.
подробнее