Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «OL» – 25
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
OB O- OC OD OF OH OX OK OL OM ON OP OR OS OT OV OY OZ
 

OL

“O” işarə əvəzliyinin klassik dildə işlədilən forması.
подробнее

OLACAQ

is. 1. Tale, alın yazısı, labüd şey. [Mahmud bəy:] Olacağa çarə yoxdur, hacı! N.
подробнее

OLAN-QALAN

sif. dan. İşlədildikdən, sərf olunduqdan sonra qalan.
подробнее

OLAN-OLMAZ

sif. dan. Hər nə var, mövcud. Olan-olmaz yem ehtiyatı tükəndiyindən qışda zəif düşmüş heyvanın saxlanması daha da çətinləşirdi.
подробнее

OLAY

is. Hadisə, əhvalat.

OLDUQCA

sif. Çox, xeyli, lap çox, həddən artıq. Olduqca mürəkkəb məsələ.
подробнее

OLEÁNDR

[fr.] Xoşiyli qırmızı, al və ya ağ gülləri olan həmişəyaşıl kol bitkisi; söyüdgülü.
подробнее

OLİQARXİYA

[yun. oligarchia] 1. Qədim və orta əsrlərdə: cəmiyyətin zadəganlardan ibarət yuxarı təbəqəsinin əsasında qurulan dövlət üsulu, habelə hakimiyyət sürən bu qrupun özü.
подробнее

OLİ́MP

[yun. dağ adı] mif. 1. Qədim yunan əsatirində: allahların məskəni, habelə yığışdığı yer. 2. B a x olimpiya. Olimp oyunları.

OLİMPİADA

[yun. olympias (olympiados)] 1. Qədim Yunanıstanda: olimpiya oyunları bayramları arasındakı dörd ildən ibarət təqvim vahidi.
подробнее

OLİ́MPİYA

[yun.]: olimpiya oyunları – qədim Yunanıstanda: Zevs adlı allahın şərəfinə Olimpiya yaxınlığında hər dörd ildən bir keçirilən ümumxalq oyunları, habelə idmanın bütün növləri üzrə keçirilən müasir beynəlxalq yarışlar.

OLİMPİYAÇI

is. Olimpiya yarışlarında iştirak edən idmançı. Olimpiyaçıların müvəffəqiyyətləri.

OLMA

“Olmaq”dan f.is. Havaların isti olmasına baxmayaraq, qalın ipək parça və məxmər paltar geymiş [xanım] .
подробнее

OLMAQ

1. Müstəqil feil kimi aşağıdakı mənalarda işlədilir: a) yaşamaq, sakin olmaq, ömür sürmək.
подробнее

OLMALI

sif. Olması, həyata keçirilməsi, varlığı, iştirakı lazım sayılan, arzu edilən, istənilən. Bu gün işdə olmalısan.

OLMAYA

1. “Bəlkə”, “yoxsa” mənalarında ara söz. Olmaya, sən də bu fikirdəsən.
подробнее

OLMAZ

1. İmkan yoxdur, mümkün deyil. Qidasız yaşamaq olmaz.
подробнее

OLMAZIN

sif. 1. Son dərəcə, həddən artıq, ölçüyəgəlməz, görünməmiş.
подробнее

OLSA-OLSA

ara s. Ancaq, ancaq-ancaq, ciddi qiymət verilərsə, ən çoxu.
подробнее

OLSUN

1. Yaxşı, razıyam, etirazım yoxdur. – Olsun, – deyə direktor gülümsündü.
подробнее