Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «R» – 803
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
RA RE RI RO RU
 

R

Azərbaycan əlifbasının iyirmi dördüncü hərfi. b a x er.

RABİTƏ

is. [ər.] 1. Bağlılıq, münasibət. Nəzəriyyə ilə təcrübə arasında rabitə.
подробнее

RABİTƏÇİ

1. is. Rabitə (2-ci mənada) işçisi. Rabitəçilərin yarışı.
подробнее

RABİTƏLƏNDİRMƏ

“Rabitələndirmək” dən f.is.

RABİTƏLƏNDİRMƏK

f. Əlaqə yaratmaq, rabitə düzəltmək; əlaqələndirmək, birbirinə bağlamaq.
подробнее

RABİTƏLİ

sif. və zərf Yaxşı ifadə edilən, məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş; tərtibli, müntəzəm. Rabitəli danışıq. Rabitəli danışmaq.

RABİTƏLİLİK

is. Məntiq və qrammatik cəhətdən müntəzəmlik, düzgünlük, tərtiblilik.

RABİTƏSİZ

sif. Bir-biri ilə rabitəsi, əlaqəsi, münasibəti olmayan.
подробнее

RABİTƏSİZLİK

is. Rabitənin, əlaqənin, münasibətin olmadığı hal; əlaqəsizlik.

RACA

is. [sanskr.] Qədim Hindistanda rəhbərlik və hakimlik rütbəsi.

RAD

is. [ing.] Udulan şüalanma dozasının sistemdənkənar vahidi.

RÁDA

[ukr.] Ukraynada ali qanunvericilik orqanı.

RADÁR

[ing.] b a x radiolokator. Radiolokasiyada işlədilən qurğulara radiolokator deyilir.
подробнее

RADİÁL

[lat.] Radius istiqamətində yerləşən. Radial simmetriya.

RADİÁSİYA

[lat.] 1. Hər hansı bir cismin elektromaqnit dalğaları şüalandırması; cismin buraxdığı elektromaqnit şüa enerjisi.
подробнее

RADİÁTOR

[lat. radiare – şüa buraxmaq] 1. Motorda suyu soyudan cihaz.
подробнее

RADİKAL₁

[lat. radicalis – kök] 1. riyaz. Kökalma əməliyyatını, eləcə də kökalmanın nəticəsini göstərən işarə ( ).
подробнее

RADİKAL₂

[lat.] 1. Radikallar partiyasının (sol siyasi partiyalardan birinin) üzvü, yaxud onun tərəfdarı olan şəxs (bu partiya- ların proqramında dövlət çərçivəsində və onun mənafeyinə uyğun olaraq demokratik islahat irəli sürülür).
подробнее

RADİKAL₃

sif. [lat.] Köklü, əsaslı, qəti, çox təsirli.
подробнее

RADİKALİZM

[lat.] 1. Dövlətin mənafeyi çərçivəsində demokratik islahat həyata keçirməyi tələb edən siyasi cərəyan; radikalların (b a x radikal2 1-ci mənada) dünyagörüşü, onların həyata keçirdikləri siyasət.
подробнее