Значение слова LAĞIMATAN в толковом словаре азербайджанского языка.

bax lağımçı. Qız gördü ki, lağımçı gəlir. Tez lağımatanın qabağına çıxıb dedi.. (Nağıl).
← LAĞIM

is. 1. Yeraltı yol, yer altında qazılmış üstüörtülü xəndək.

LAĞIMÇI →

is. 1. Yeraltı yol qazıyan usta; lağımatan.