Слово ABRA MİNDİRMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

səliqə-sahman yaratmaq, bir şeyin görünən, zahiri tərəfinə daha çox fikir vermək; ~ yaraşığa gətirmək, abra salmaq.

← ABRA DÜŞMƏK

lazımi şəklə, sahmana, qaydaya düşmək.

ABRA SALMAQ →

bax: abra mindirmək.