AC-YALAVAC QOYMAQ

hər şeydən məhrum etmək, var-yoxunu əlindən almaq, müflis etmək, dilənçi halına salmaq; ~ ac qoymaq.