Слово GETMƏ GÖZÜMDƏN, GEDƏRƏM ÖZÜMDƏN в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

bir-birinə bağlı olan, bir-birini çox sevən, birgə oturub-duran adamların yaxınlıq, mehribanlıq dərəcəsini göstərmək üçün işlədilən ifadə.

← GET-GƏLƏ SALMAQ

işini qəsdən uzatmaq, yubatmaq, süründürmək, gecikdirmək; ~ sabah-sabaha salmaq, dizin-dizin süründ

GƏL-GƏL DEYİR →

zahiri görkəmi ilə diqqəti cəlb edən əşya və ya şəxs haqqında işlədilən ifadə; ~ könül oxşamaq.