Слово EHKAM в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. 1) hökm, qərar, sərəncam; 2) quruluş, rejim; 3) hakimiyyət, üsuli-idarə; 4) düşüncə, anlaq; 5) mülahizə, rəy.

← EHDAS

ə. meydana gətirmə, icad etmə; yaratma.

EHQAQ →

ə. icra etmə, yerinə yetirmə.