Слово İAŞƏ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. 1) bəsləyib saxlama, yemək-içməyini təmin etmə; 2) yeyilən və içilən şeylərin toplusu; 3) məişət; yaşayış.

← İARƏ

ə. 1) borc vermə; 2) borc.

İBA →

İBA’ ə. razı olmama, qəbul etməmə; imtina.