AĞA

AĞA I is. köhn. Hakim, hökmran. Mərd anadan mərd oğul; Yada ağa, mərdə qul; Qorxaq töhmət gətirər; Baş ucaldar mərd oğul (Bayatı).

AĞA II is. Yaşlı adama müraciət üçün işlədilən söz. Ağa, olmasın azar, bu nə halətdir, sizdə görürəm? (Ə.Haqverdiyev).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AĞA is. köhn. 1. Hakim, istismarçı siniflərə mənsub adam; mülkədar, bəy, zadəgan. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AĞA 1. господин, барин, сударь, хозяин; 2. титул дворян; 3. прозвище сеидов (потомков Магомеда) и духовенства у магометан; 4. отец (при обращении к отцу); подробнее

Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

AĞA böyük, cənab, sahib; seyid (İranda məmur adlarına artırılır). Bir sıra türk xalqlarında «aka», «əkə» şəklində də işlənir. Hörmət əlaməti olaraq böyük qardaşa da «ağa» deyilir. Bir çox mürəkkəb şəxs adlarının yaranmasında fəal iştirak edir. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AĞA I сущ. устар. 1. ага, господин, бек, хозяин 2. титул дворян 3. подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

AĞA AĞA – NÖKƏR Ağa borc eylər, nökər xərc (Ata. sözü). подробнее

Словарь лексики азербайджанских дастанов

AĞA Ata; böyük qardaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

AĞA “Hündür”, “yuxarı” deməkdir. Bəzi türk dillərində əkə, yekə şəklində işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etim подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan