Слово AL в словаре омонимов азербайджанского языка.

AL I is. köhn. Hiylə, məkr, yalan. Koroğlunu al dil ilə tutandı; Ölər əcəm oğlu getməz bu yerdən (Dastanlar).

AL II is. [ ər. ] Xurafata inananların təsəvvüründə canlanan, gözünə görünən mövhum surət, xəyal. Zahıya deyərdilər ki, yatma, yatsan, al anası gələr ciyərini çıxarar (H.Sarabski).

AL III sif. Qırmızı. Narın küləklər öpür sənin al bayrağını (S.Rüstəm).

AL IV f. Əl ilə götürmək; qaldırmaq; ələ keçirmək. Mənim könlümdə gül açmış əməlsən; Güc aldın sən bu eldən ey qız, ey qız (S.Rüstəm).

← AKTİV

AKTİV I is. [ lat. ] Müəssisənin və ya ictimai təşkilatların fəal hissəsi. AKTİV II is. [ lat.

ALA →

ALA I is. dan. Qanın pozulması nəticəsində dəridə əmələ gələn ağ ləkə (dəri xəstəliyi). ALA II is.

Это слово в других словарях: