Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «З» – 294

ЗААРЕНДОВАТЬ

icarə götürmək, icarə etmək

ЗАБАВЛЯТЬ

1. Əyləndimək, məşğul etmək; 2. Güldürmək

ЗАБАЛАНСИРОВАТЬ

müvazinətləşdirməyə başlamaq

ЗАБАРАБАНИТЬ

1. Baraban çalmağa başlamaq, barabanı vurmaq; 2. Döyəcləməyə başlamaq, taqqıldatmağa başlamaq

ЗАБАСТОВКА

tətil

ЗАБАСТОВЩИК

tətilçi, tətil edən

ЗАБВЕНИЕ

1. Yaddan çıxartma, unutma; 2. Yadırmağa; 3. Huşa getmə, huş aparma; 4. Huşunu itirmə, bihuşluq, dalğınlıq

ЗАБВЕННЫЙ

yaddan çıxardılmış, unudulmuş, yada salınmayan

ЗАБЕГ

qaçış, yürüş, yüyürmə, qaçış yarışı

ЗАБЕЖАТЬ

1. Qaçıb girmək; 2. Qaçmaq; 3. Dəymək, getmək; 4. Uzağa qaçmaq

ЗАБЕСПОКОИТЬ

narahat etməyə başlamaq, təşvişə salmaq, nigaran qoymaq

ЗАБИТЬ

1. Vurmaq, çalmaq, mıxlamaq; 2. Doldurmaq, tıxamaq; 3. Döyüb əldən salmaq; 4. Vurmağa başlamaq, çalmağa başlamaq; 5. Keçmək, ötmək; 6. Vurmaq, vurub salmaq; 7. Kəsmə

ЗАБОЛЕТЬ

xəstələnmək, vnaxoşlamaq, azarlamaq

ЗАБОТА

1. Qayğı, qeyd; 2. Fikir, dərd; 3. Başağrısı

ЗАБОТИТЬСЯ

qayğısına qalmaq, qeydinə qalmaq, dərdinə qalmaq, fikrinə qalmaq, fikrini çəkmək

ЗАБРАТЬ

1. Götürmək, mənimsəmək; 2. Almaq, zəbt etmək, ələ keçirmək, işğal etmək; 3. Tutmaq, həbs etmək; 4. Aparmaq; 5. Almaq; 6. Təsir etmək, əldə etmək

ЗАБРОСАТЬ

1. Atmaq, tullamaq; 2. Sıçratmaq; 3. Basmaq, yağdırmaq

ЗАБЫТЬ

1. Yaddan çıxartmaq, unutmaq; 2. Yadırğamaq

ЗАВАЛ

1. Tutulma, tıxanma, qalaqlanma; 2. Yığın, qalaq, uçqun

ЗАВАЛИТЬ

1. Doldurmaq; 2. Basmaq; 3. Həddən artıq yükləmək; 4. Uçurtmaq, sökmək, yıxmaq, əymək; 5. Təmamilə pozmaq, dağıtmaq (işi)