Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «И» – 217

ИВА

söyüd

ИГЛА

1. Iynə, qıyıq; 2. Mil; 3. Tikan

ИГНОРИРОВАНИЕ

saymazlıq, etinasızlıq, diqqətsizlik, nəzərə almam, saymama, əhəmiyyət verməmə, etinasıqlıq göstərmə

ИГНОРИРОВАТЬ

saymamaq, nəzərə almamaq, əhəmiyyət verməmək, diqqət yetirməmək, tanımamaq, etinasızlıq göstərmək

ИГРА

1. Oyun, 2. Oyun şeyləri, 3. Bərq vurma, parıldama

ИГРАТЬ

1. Oynamaq; 2. Çalmaq; 3. Bərq vurmaq, parıldamaq; 4. Köpüklənmək

ИГРУШКА

oyuncaq

ИДЕАЛ

1. Ideal, qayə (ən yüksək arzu, ən yüksək məqsəd); 2. Ideal (ən gözəl nümunə, ən yaxşı nümunə)

ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ

ideallaşdırmaq, idealizə etmək (həqiqətdə olduğundan daha yaxşı təsvir etmək, göstərmək)

ИДЕАЛЬНО

əla, gözəl, çox yaxşı, mükəmməl, olduqca, son dərəcə

ИДЕАЛЬНОСТЬ

ideallıq, çox gözəllik, mükəmməllik

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

eyniləşdimə, eyniləşdirilmə

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

eyniləşdirmək

ИДЕНТИЧНОСТЬ

eynilik, eyniyyət, oxşarlıq

ИДЕОЛОГИЯ

ideologiya, məfkurə

ИДЕЯ

1.ideya, əqidə; 2. Əsas fikir, ideya; 3. Fikir, niyyət, plan

ИДТИ

1.getmək, hərəkət etmək, yerimək; 2. Axmaq, tökülmək, gəlmək; 3. Qalxmaq, çıxmaq; 4. Girmək, daxil olmaq; 5. Işləmək

ИЕРОГЛИФ

heroqlif (1. Qədim misir, çin əlifbasında bütöv məfhumu və ya hecanın ifadə edən işarə)

ИЖДИВЕНСТВО

başqasının hesabına yaşama, kürəyini işə verməmə

ИЗБАВИТЬ

xilas etmək, azad etmək, canını qurtarmaq