Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Н» – 401

НА

1. Üstündə, üzərində; 2. Üzərilə

НА

al! Götür! Gələ!

НАБЕГ

basqın, qəfildən hücüm

НАБИТЬ

1. Doldurmaq, tıxamaq; 2. Keçirmək, taxmaq; 3. Toxuc. Naxış vurmaq; 4. Əzmək, sürtmək; 5. Taxmaq, çalmaq; 6. Sındırmaq, qırmaq; 7. Vurmaq (quş); 8. Döymək, əzişd

НАБЛЮДЕНИЕ

1. Baxma, tamaşa etmə; 2. Müşahidə etmə, tədqiq etmə; 3. Nəzarət etmə; 4. Müşahidə; 5. Nəzarət

НАБОР

1. Toplama, yığma; 2. Qəbul etmə, qəbul; 3. Komplekt, dəst; 4. Mətb. Nabor, düzüm (yığılmış hərflər, mətn)

НАБРАТЬ

1. Yığmaq, toplamaq; 2. Almaq; 3. Təşkil etmək, düzəltmək; 4. Mətb. Düzmək, yığmaq; 5. Götürmək, ehtiyat görmək; 6.götürmək, yığmaq, almaq;

НАВАЖДЕНИЕ

1. Vəsvəsə, qarabasma, xəyal; 2. Yoldan çıxma, şeytan azdırması; 3. Dan. Sirr, müəmma

НАВАЛИТЬ

1. Üstünə qoymaq, üstünə yığmaq, yükləmək, qalamaq; 2. Töküb-töküşdürmək, bir-birinin üstünə tökmək, necə gəldi yığmaq,

НАВЕДЕНИЕ

1. Salma, salınma; 2. Dan. Vermə; 3. Tuşlama, yönəltmə, çevirmə; 4. Alma, soruşma; 5. Düzəltmə, qurma, qayırma

НАВЕРНЯКА

1. Şübhəsiz, yəqin, mütləq, hökmən; 2. Səhvsiz, xətasiz, sərrast

НАВЕСТИ

1. Gətirib çıxartmaq, aparıb çıxartmaq, yönəltmək, aparmaq, yol göstərmək; 2. Sövq etmək; 3. Tuşlamaq, çevirmək, nişan almaq; 4. Gətirmək

НАВИНТИТЬ

burub taxmaq, vintləmək, burub keçirmək

НАВЛЕЧЬ

səbəb olmaq, oyandırmaq, doğurmaq, törətmək, yaratmaq, düçar etmək, uğratmaq, düşürmək

НАВОЗ

peyin

НАВОСТРИТЬ

itiləmək

НАВРЕДИТЬ

çox zərər vermək, çox ziyan vurmaq

НАВЫК

1. Vərdiş, bacarıq; 2. Təcrübə, səriştə; 3. Adət

НАВЯЗЧИВЫЙ

1. Zəhlə tökən, zəhlə aparan, əl çəkməyən, qarayaxa, sırtıq; 2. Beyinə girmiş, beyindən çıxmayan

НАГЛЕЦ

həyasız, sırtıq