О

haqqında, barəsində, xüsusunda, dair

ОБАЛДЕТЬ

donub qalmaq, matıxmaq, mat qalmaq, gic olmaq, gicəlmək, sərsəmləşmək, kütləşmək

ОБВАЛ

uçqun, yıxılma, uçma, çökmə, uçulma

ОБВИНЕНИЕ

ittiham etmə, taqsırlandırma, ittiham, ittihamnamə, ittihamçı, ittihamçı tərəf

ОБВИНИТЬ

1. Taqsırlandırmaq, müqəssir etmək, günahkar bilmək, qınamaq; 2. Ittiham etmək, müttəhim hesab etmək

ОБВИНЯЕМЫЙ

müttəhim, müqəssir

ОБВОД

1. Dövrələmə (çəpərlə, xəndəklə); atma, çəkmə (çəpər, xəndək); 2. Haşıyələmə, çəkmə, cızma, xətt &cced

ОБДАТЬ

1. Tökmək, axıtmaq, vermək (birdən, hər tərəfdən); 2. Islatmaq (başdan ayağa); 3. Məc. Bürümək, dəymək, vurmaq; 4. Ifadə etmək, bildirmək, baxmaq

ОБЕД

1. Nahar (günorta yeməyi); 2. Nahar vaxtı

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ

yağsızlaşdırılmış, yağı çəkilmış, yağı alınmış

ОБЕЗНАДЕЖИТЬ

ümidini kəsmək, ümidsiz etmək, naümid etmək

ОБЕЗОПАСИТЬ

təhlükəsizləşdirmək, xətərsizləşdimrək, təhlükəsiz etmək, təhlükədən qorumaq

ОБЕЗЬЯНА

meymun

ОБЕРНУТЬ

1. Sarımaq, dolamaq; 2. Bürümək, bükmək; 3. Çevirmək, döndərmək; 4. Folk. Şəklinə salmaq, cildinə salmaq; 5. Tədavülə buraxıb qaytarmaq; 6. Görmək,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.təmin etmə, təminat; 2. Qoruma, qorunma, mühafizə etmə, mühafizə edilmə

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

1. Təmin olunma; 2. Maddi rifah, varlılıq, ehtiyacsızlıq

ОБЕСПЕЧИТЬ

1. Təmin etmək; 2. Qorumaq, mühafizə etmək

ОБЕССИЛЕННЫЙ

gücdən salınmış, zəiflədilmiş, əldən salınmış; yorulmuş, əldən düşmüş, yorğun, üzgün, tabsız

ОБЕССМЕРТИТЬ

əbədiləşdirmək

ОБЕССМЫСЛИТЬ

mənasızlaşdırmaq, mənasız hala salmaq, mənadan məhrum etmək