Русско-азербайджанский словарь

Всего статей – 9072, статей на «Р» – 836

РАБ

1. qul, kölə, əsir, bəndə

РАБОТА

1. iş; 2. əmək, məşğələ, qulluq; 3. əsər

РАБОТАДАТЕЛЬ

iş verən, işə götürən, fəhlətutan, sahibkar

РАБОТАСПОСОБНОСТЬ

işləmək qabiliyyəti, çalışmaq iqtidarı, iş bacarığı, çalışqanlıq

РАБОТАТЬ

1. işləmək;2. çalışmaq; 2. hazırlamaq

РАБОТНИК

1. işçi, qulluqçu; 2. fəhlə, muzdur

РАБОТЯГА

çalışqan adam, işlək, işcil, iş bacaran

РАБОЧИЙ

1. fəhlə, əmələ; 2. əməkçi, zəhmətkeş; 3. işlək, işləyən; 4. iş

РАБСТВО

1. köləlik, əsarət, qulluq; 2. quldarlıq (quruluşu); 3. itaət, tabelik

РАВЕЛИН

istehkam, bürc, qala

РАВЕНСТВО

1. bərabərlik; 2. tənlik

РАВНЕНИЕ

1. bərabərləşdirmə, tənləşdirmə; 2. bərabərləşmə, tənləşmə; 3. tutuşdurma, müqayisə etmə, müqayisə; 4. tən tutma, bir tutma; 5. ha

РАВНИНА

düzənlik, düzəngah, düzən, düz (yer)

РАВНО

1. eyni dərəcədə, ....kimi; 2. həmçinin, habelə, eləcə də

РАВНОБЕДРЕННОСТЬ

bərabəryanlılıq

РАВНОВЕСИЕ

tarazlıq, müvazinət

РАВНОДУШИЕ

laqeydlik, etinasızlıq, əhəmiyyət verməmə

РАВНОДУШНО

laqeyd, etinasız, maraqsız

РАВНОЗНАЧАЩИЙ

1.eyni əhəmiyyətə mail olna; 2.birqiymətli, eyni qiymətli, bərabər qiymətli

РАВНОЗНАЧНОСТЬ

1. eyni əhəmiyyətə malik olma; 2. eyni qiymətə malik olma, bərabər qiymətdə olma