АББРЕВИАТУРА

abbreviatura (
1. Sözlərin baş hərfləri ilə müxtəsər yazılışı;
2. Iki və daha çox sözdən ixtisarla düzəldilmiş bir söz; məs: kolxoz, sovxoz)