АГА

АГА I межд. aha!; ага! догнал тебя! aha! çatdım sənə! АГА II част. dan.
подробнее

АГАВА

ж bot. aqava (bəzək bitkisi).

АГАР-АГАР

АГАР-АГАР, АГАР м aqar-aqar (dəniz yosunlarından alınan, bakteriologiyada və qənnadı işlərində işlədilən qatı bitki həlimi).

АГАР

АГАР-АГАР, АГАР м aqar-aqar (dəniz yosunlarından alınan, bakteriologiyada və qənnadı işlərində işlədilən qatı bitki həlimi).

АГАТ

м miner. əqiq (qiymətli daş).

АГАТОВЫЙ

агат söz. sif.; əqiqdən qayrılmış; ◊ агатовые глаза qara parlaq gözlər.

АГГЛОМЕРАТ

м 1. geol. aqqlomerat, topa, yığın (müxtəlif mineral və süxurlar yığını); 2. məc. qarışıq.

АГГЛОМЕРАЦИЯ

ж miner. aqqlomerasiya, toplaşma, yığışma.

АГГЛЮТИНАТИВНЫЙ

прил. dilç. aqqlyutinativ; агглютинативные языки aqqlyutinativ dillər (bax агглютинация).

АГГЛЮТИНАЦИЯ

ж dilç.
подробнее

АГГЛЮТИНИРОВАНИЕ

ср dilç. yapışma (bax агглютинация).

АГГЛЮТИНИРОВАТЬ

несов. yapışdırmaq (şəkilçi).

АГГЛЮТИНИРОВАТЬСЯ

несов. aqqlyutasiyaya uğramaq, yapış(dırıl)maq (şəkilçi).

АГЕНТ

АГЕНТ I м agent (1. müvəkkil; 2. casus). АГЕНТ II м amil, səbəb.

АГЕНТСКИЙ

агент söz. sif.

АГЕНТСТВО

ср agentlik.

АГЕНТУРА

ж мн. нет agentura (1. agentlik; 2. agentlər; 3. casuslar).

АГЕНТУРНЫЙ

агентура söz. sif.

АГЕНТША

ж agent, müvəkkil qadın (qız).

АГИОГРАФИЯ

ж agioqrafıya (xristian övliyalarının həyatını təsvir edən dini kitablar).