АЭРАРИЙ

м tib. aerari (hava vannası qəbul etmək üçün yer, meydança).

АЭРАЦИЯ

ж xüs. aerasiya, havalandırma (havasını dəyişdirmə, havaya vermə, hava buraxma).

АЭРО-

aero- (uçuculuq və aviasiya mənaları ilə əlaqədar olan mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi, məs.
подробнее

АЭРОБНЫЙ

аэробы söz. sif.; аэробные бактерии aerob bakteriyalar.

АЭРОБОМБА

bax авиабомба.

АЭРОБЫ

мн. biol.
подробнее

АЭРОВОКЗАЛ

м təyyarə vağzalı.

АЭРОГРАФИЯ

bax аэрология.

АЭРОДИНАМИКА

ж мн. нет aerodinamika (cisimlərin hərəkəti zamanı havanın onlara müqavimətindən bəhs edən elm).

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ

аэродинамика söz. sif.
подробнее

АЭРОДРОМ

м aerodrom (təyyarə meydanı).

АЭРОДРОМНЫЙ

аэродром söz. sif.

АЭРОКЛУБ

м aeroklub (aviasiya həvəskarlarının klubu).

АЭРОЛИТ

м aerolit (göydən düşən daş).

АЭРОЛОГИЯ

ж мн. нет aerologiya (atmosferin yuxarı qatlarında olan prosesləri öyrənən elm).

АЭРОЛОГИЧЕСКИЙ

аэрология söz. sif.; aeroloji; аэрологические наблюдения aeroloji müşahidələr.

АЭРОМАЯК

м aeromayak (təyyarələrə yol göstərən güclü mayak).

АЭРОМЕТР

м xüs. aerometr (qazların və havanın çəki və sıxlığını ölçən cihaz).

АЭРОМЕТРИЧЕСКИЙ

аэрометрия söz. sif.; aerometrik.

АЭРОМЕХАНИКА

ж aeromexanika (qazların tarazlıq və hərəkətindən bəhs edən elm).