У

У I межд. 1. ay; у, лентяй! ay tənbəl!; 2.
подробнее

УБАВИТЬ

сов. 1.
подробнее

УБАВИТЬСЯ

сов. 1. azalmaq, əksilmək; 2. düşmək; воды убавилось в реке çayın suyu düşmüşdür; 3.
подробнее

УБАВКА

ж мн. нет dan. 1. azaltma, azaldılma, əksiltmə, əksildilmə; 2. qısaltma, qısaldılma; qısalma; 3.
подробнее

УБАВЛЕНИЕ

ср мн. нет 1. azaltma, azaldılma, əksildilmə; 2.
подробнее

УБАВЛЕННЫЙ

прил. 1. azaldılmış, əksildilmiş; 2. qısaldılmış, gödəldilmiş.

УБАВЛЯТЬ

несов. bax убавить.

УБАВЛЯТЬСЯ

несов. 1. bax убавиться; 2. azaldılmaq, əksildilmək; 3. qısaldılmaq, gödəldilmək.

УБАЮКАННЫЙ

прил. laylayla yatırılmış.

УБАЮКАТЬ

сов. laylayla yatırtmaq.

УБАЮКАТЬСЯ

сов. bax убаюкиваться.

УБАЮКИВАНИЕ

ср 1. layla çalma, layla çalıb yatırtma; 2. məc.
подробнее

УБАЮКИВАТЬ

несов. 1. layla çalmaq; 2. məc. arxayın etmək, yuxulatmaq, başının altına yastıq qoymaq.

УБАЮКИВАТЬСЯ

несов. layla çalınmaq.

УБЕГ

м мн. нет 1. qaçma, qaçıb getmə; 2. qaçıb gizlənmə, gizlicə getmə. gizlicə qaçma.

УБЕГАТЬ

несов. 1. bax убежать; 2. köhn. bax избегать.

УБЕГАТЬСЯ

сов. dan. çox yüyürməkdən yorulmaq.

УБЕДИТЕЛЬНО

нареч. 1. inandırıcı (surətdə), qaneedici, sübutlu, əsaslı; 2.
подробнее

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ

ж мн. нет inandırıcılıq, qaneedicilik, sübutluluq, əsaslılıq.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ

прил. 1. inandırıcı, qaneedici, sübutlu, əsaslı; убедительный ответ inandırıcı cavab; 2.
подробнее