Слово В в русско-азербайджанском словаре.

В, ВО

пред.
1. “где?” (“harada”) sualına cavab olduqda: -da, -də; в чемодане çamadanda; в городе şəhərdə;
2. “куда?” (“hara?”) sualına cavab olduqda: -a, -ə, -ya, -yə; в сад bağa; в город şəhərə; в столовую aşxanaya; в лес meşəyə;
3. bir şeyin neçə hissədən ibarət olduğunu, xüsusiyyətini, keyfiyyətini bildirdikdə: -li, -li, -lü, -lü; драма в трёх актах üçpərdəli dram; проект в двух вариантах ikivariantlı layihə; картина в светлых тонах açıqtonlu şəkil;
4. bir şeyin ağırlığını, böyüklüyünü, uzunluğunu, neçə hissədən ibarət olduğunu, qiymətini və s. bildirdikdə: -lik, -lıq, -lıq, -lük; комната в двадцать метров iyirmimetrlik otaq; расстояние в два шага ikiaddımlıq məsafə; бомба весом в тонну birtonluq bomba;
5. -la, -lə, ...ilə; ...hesabilə; высчитать в процентах faizlə hesablamaq; выразить в метрических мерах metr ölçüsü ilə ifadə etmək; в тоннах ton hesabilə;
6. məqsəd bildirdikdə: -la, -lə. ...üçün, ...ötrü, ...məqsədilə; сказать в шутку zarafatla demək; это ты говоришь в насмешку sən bunu ələ salmaq üçün deyirsən;
7. gün adları ilə birgə işləndikdə "...günü"sözü ilə ifadə olunur; в воскресенье bazar günü; заседание состоится в субботу iclas şənbə günü olacaqdır;
8. bəzi hallarda tərcümə edilmir: играть в футбол futbol oynamaq; в пять раз больше beş dəfə çox; в этот день bu gün; быть в дружбе dost olmaq; в двух шагах от меня məndən iki addım aralı; сахар в кусках parça qənd; ◊ в том числе o cümlədən; в качестве sifətilə; в случае необходимости lazım gəldikdə; разорвать в клочья tikə-tikə etmək (doğramaq); в клетку dama-dama; в полоску zol(aq)-zol(aq); в завитках buruq-buruq; в самом деле doğrudan, həqiqətən; в случае, если... əgər..., hərgah, ...təqdirdə; во-первых əvvələn; во-вторых ikincisi; в-третьих üçüncüsü.

← БЯЗЬ

ж мн. нет bez.

Это слово в других словарях: