Слово УБЕДИТЕЛЬНЫЙ в русско-азербайджанском словаре.

прил.
1. inandırıcı, qaneedici, sübutlu, əsaslı; убедительный ответ inandırıcı cavab;
2. təkidli; убедительная просьба təkidli xahiş.

← УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ

ж мн. нет inandırıcılıq, qaneedicilik, sübutluluq, əsaslılıq.

УБЕДИТЬ →

сов. 1. inandırmaq; sübut etmək; 2. razı salmaq, qane etmək.