Русско-лезгинский словарь

Всего статей – 34086, статей на «ЕД» – 31

ЕДА

мн. нет 1. тIуьн; во время еды недай чIавуз. 2. тIуьн, хуьрек.

ЕДВА

нареч. 1. анжах; он тогда, едва начинал работать ада а чIавуз анжах кIвалахиз башламишнавай. 2. союз -мазди, -валди; едва он вышел, как вошѐл его товарищ ам экъечIзамазди адан юлдаш гьахьна. 3. перен. са гужалди; я едва дошѐл зун са гужалди фена агакьна. 4. нареч. жизви амукьна, жизви къакъатна; я едва не упал зун ярх тахьана жизви къакъатна. 5. нареч. лап зайифдиз, жизви; лампа едва горит лампа лап жизви кузва. ♦ едва- едва лап зайифдиз, жизви; едва-ли бажагьат.

ЕДИНЕНИЕ

мн. нет сад хьун; садвал.

ЕДИНИЦА

1. сад. 2. единица, тек; единица измерения уьлчмедин тек. 3. ед. нет тек тирбур, лап тIимилбур, сад-кьвед.

ЕДИНИЧНЫЙ

тек са, тек сад-тир; тек-тек, тек-бир; тек тир, кьилди тир.

ЕДИНОБОРСТВО

текдиз сад садан къаншардиз экъечIна ийидай дяве, текба-текдиз женг, текба-тек-диз дяве.

ЕДИНОБРАЧИЕ

мн. нет са паб-гъуьлвал, гъуьлуьз тек са паб ва я папаз тек са гъуьл хьун.

ЕДИНОВЛАСТИЕ

мн. нет вири ихтияр (гьукум, власть) са касдин гъиле хьун.

ЕДИНОВЛАСТНО

нареч. кьилди вичин ихтиярдалди, вири ихтияр вичин гъиле кьуна.

ЕДИНОВЛАСТНЫЙ

вири ихтияр кьилди са касдин гъиле авай.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ

санлай, са сеферда тир.

ЕДИНОГЛАСНО

нареч. вирида са сивяй, вирида сад хьиз сес гана.

ЕДИНОГЛАСНЫЙ

1. вирида сад хьиз гайи, вирида сад хьиз кьабулай. 2. вири рази тир, виридан гаф сад хьтин.

ЕДИНОДУШИЕ

мн. нет садвал, виридан фикиррин садвал.

ЕДИНОДУШНЫЙ

вирибрун фикир сад тир; виридан фикир сад яз авур; виридан гаф сад яз авур, вирида сад хьиз авур; единодушно вирида сад хьиз, садвилелди.

ЕДИНОКРОВНЫЙ

1. са ивидинбур тир, са бубадинбур тир, иви сад тир. 2. са тухумдикай тир, мукьва тир, са тайифадикай тир.

ЕДИНОЛИЧНИК

единоличник, текдиз амай (колхоздик квачир).

ЕДИНОЛИЧНЫЙ

1. кьилди са касдин; кьилди са касди ийизвай. 2. единоличникрин, текдиз амайбрун (лежберрин).

ЕДИНОМЫСЛИЕ

мн. нет фикиррин садвал, сад хьиз фикирун.

ЕДИНОМЫШЛЕННИК

1. (садахъ ва я садбрухъ галаз) фикир сад тир, сад хьтин фикирдал алай, фикирдив шерик тир. 2. шерик, гаф сад тир кас.