Русско-лезгинский словарь

Всего статей – 34086, статей на «ЖА» – 49

ЖАБА₀

зоол. ттаран къиб.

ЖАБА₁

грудная жаба мед. рикI алай чкайрилай хурун тIал.

ЖАБРЫ

мн. жабрияр (це жедай гьайванрин, мес. балугърин нефес къачудай органар, кьилин къвалав гвай къалпагъ алай япар хьтинбур). ♦ взять за жабры пер. разг. туьтуьх кьун, туьтуьник ккIана алат тавун, мажбур авун.

ЖАВОРОНОК

пIапIиш нуькI.

ЖАДИНА

м и ж. разг. пис темягькар, къаних, мискьи кас.

ЖАДНИЧАТЬ

несов. 1. къанихвал авун, темягькарвал авун, азгъунвал авун. 2. мискьивал авун, кIевивал авун.

ЖАДНОСТЬ

ж мн. нет 1. къанихвал, азгъунвал, темягькарвал. 2. мискьивал, кIевивал.

ЖАДНЫЙ

1. къаних, азгъун, темягькар. 2. мискьи, кIеви.

ЖАЖДА

мн. нет 1. цихъ къанихвал, сусамишвал. 2. пер. къанихвал, тамарзувал, гзаф кIан хьун.

ЖАЖДАТЬ

несов. 1. цихъ къаних хьун, сусамиш хьун. 2. пер. тамарзу хьун, къаних хьун, гзаф кIан хьун.

ЖАКЕТ

жакет (1. виликди итимрин куьруь пенжек хьтинди. 2. гила дишегьлийрин куьруь, винелай алукIдай партал).

ЖАЛЕТЬ

несов. 1. язух чIугун; он жалеет сирот адаз етимар (етимрин) язух къвезва, ада етимрин язух чIугвазва. 2. гьайиф атун, гьайиф хьун; он жалеет деньги адаз пул гьайиф къвезва.

ЖАЛИТЬ

несов. ягъун; гун; кIасун, сухун; змея жалит гъуьлягъди яда; пчѐлы жалят чIижери гуда (мизмиз сухда).

ЖАЛКИЙ

1. язух, язух къведай; жалкий вид язух къведай акунар (шикил). 2. усал; костюм пришѐл в жалкое состояние костюм усал гьалдиз атана. 3. къиметдик квачир; жизви; усал; жалкая роль усал роль (са гъвечIи роль); жалкие деньги жизви пулар.

ЖАЛКО

нареч., см. жаль.

ЖАЛО

1. мизмиз; жало пчелы чIижрен мизмиз. 2. мез; жало змеи гъуьлягъдин мез. 3. пер. хци кIвенкI; хци (туькьуьл) гаф.

ЖАЛОБА

1. шикаят, арза; подать жалобу арза гун. 2. арза, шел-хвал; жалобы на одиночество вичин ялгъузвилелай шел-хвал.

ЖАЛОБНО

нареч. язух къведай тегьерда.

ЖАЛОБНЫЙ

1. язух къведай, язух къведай тегьердин. 2. арзайрин, шикаятрин (мес. дафтар).

ЖАЛОБЩИК

арзачи, шикаятчи.

ЖАЛОВАНЬЕ

дуллух, мажиб.

ЖАЛОВАТЬ

несов. уст. 1. пишкешун, багъишун. 2. хатур авун, гьуьрметун. 3. атун.

ЖАЛОВАТЬСЯ

несов. 1. шел-хвал авун (жуван гьалдилай, сагъсузвилелай). 2. арза гун, шикаят авун, арза авун.

ЖАЛОСТЛИВЫЙ

мергьеметлу, масад язух къведай.

ЖАЛОСТНЫЙ

язух къведай.

ЖАЛОСТЬ

ж мн. нет 1. язух, регьим, язух атун; из жалости язухдай. 2. гьайиф, пашманвал; какая жалость! лап гьайиф! пагь, гьайиф!

ЖАЛЬ

1. гьайиф къвезва; язух къвезва; язух я; жаль брата стха язух къвезва. 2. гьайиф; гьайиф къвезва; жаль, что он не приехал гьайиф, ам атанач; ему жаль денег адаз пул гьайиф къвезва.

ЖАЛЮЗИ

ср нескл. пенжердай авадардай кьелечI кьуларин пердеяр.

ЖАНДАРМ

жандарма (жандармериядин къуллугъчи).

ЖАНДАРМЕРИЯ

мн. нет жандармерия (пачагь авай девирдин Россияда ва гилани капиталист уьлквейра револющиядин гьерекатдин аксина женг тухудай кьилдин полиция).