АКАДЕМИЗМ

мн. нет академизм (
1. илимдин, искусстводин карда тайин хьанвай куьгьне традицийрал, адетрал кIевиз амал авун.
2. илимдин кар политикадивай, яшайишдивай къерех яз кьун; теориядиз фикир гунуг багьна кьуна, общественный краривай къерехда акъвазун).