АТЛЕТИКА

мн. нет атлетика (къуват ва зирингвал кIандай гимнастикадин упражненияр).