АТТЕСТАТ

аттестат (
1. школа куьтягьунин, къуллугъ авунин ва кхьтин маса крарин гьакъиндай шагьадатнама, документ.
2. жинсинин гьайван асул атай чка къалурнавай документ). ♦ аттестат зрелости юкьван школа куьтягьунин гьакъиндай аттестат.