ГАЗИФИЦИРОВАТЬ

сов. и несов.
1. газ хкудун, газ гьасил авун (мес. къванци цIивиндикай).
2. газ кунал (газдал кунал) куьчуьрмишун, газламишун, газ гъун.