ДАВНОСТЬ

ж мн. нет
1. фадлай хьунухь, куьгьневал; алатай вахт; это дело имеет большую давность и кар лап фадлай хьанвайди я, лап фад вахтарилай авазвай кар я.
2. муддат, вахт (вич алатайла са ихтияр, мес. бурж вахчунин ихтияр, амукь тийир ва я гьа ихтияр жедай вахт); за давностью гзаф вахт алатайвилиз килигна.