ЖАБРЫ

мн. жабрияр (це жедай гьайванрин, мес. балугърин нефес къачудай органар, кьилин къвалав гвай къалпагъ алай япар хьтинбур). ♦ взять за жабры пер. разг. туьтуьх кьун, туьтуьник ккIана алат тавун, мажбур авун.