ЛАДАН

мн. нет ладан (хъсан ни галай хъипивал ва я ярувал алай смола, шкьакь хьтинди я; гзафни-гзаф диндин ибадатрин чIавуз, ни галай гум хьун патал куда). ♦ дышать на ладан пер. са ччандик кваз хьун, рекьиз мукьвал хьун.