ОБВЕСИТЬ

кимиз алцумун, атIун, кимиз гун (алпумна гудай са затI); терезрал алдатмишун.