ХАНЖА

м и ж жаду, кьве-ччиналайди (винелай вич хъсан регъимлу кас хьиз, дин гвай кас хьиз къалуриз кIаникай пис крар ийидай чIуру кас).