ЦВЕТИСТЫЙ


1. рангарин; жуьреба-жуьре рангарин; яру-цIару.
2. пер. кьадардилай артух чIагурнавай, шит гуьрчег (гафар, рахунар); цветистый язык кьадардилай артух чIагурнавай чIал (мес. са гьикаядин).