ЯВКА


1. атун; явка на собрание собраниедиз атун.
2. полит. явка, чинебан кIвал (чинеба политикадин кIвалах тухузвайбур сад-садав чинеба гуьруьшмиш жедай кIвал, чка).