Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «Ş» – 246

ŞABALID

ŞABALID (ağacı və meyvəsi) ..Ocağın dövrəsində döşəkçələrdə düzülüb oturardıq..
подробнее

ŞABALIDI

ŞABALIDI (rəng) Fikrət şabalıdı saçlarını tumarlaya-tumarlaya Fatma arvaddan soruşdu.. (H.
подробнее

ŞABLON

şablon bax 1. ülgü; 2.
подробнее

ŞAD

ŞAD (əhvalı yaxşı) Dərd bilmərəm, yas tutmaram, çox şadam; Mən də şair, sənin kimi azadam (M.
подробнее

ŞADLANDIRMAQ

ŞADLANDIRMAQ Məktub Hacını həddindən artıq şadlandırdı (M.S.
подробнее

ŞADLANMAQ

ŞADLANMAQ Gəl ki, sən gələndə şadlanır ömür (S.
подробнее

ŞADLIQ

ŞADLIQ Evimə qucaq-qucaq; Şadlıq gətirən; Nə desəniz varımdır (M.
подробнее

ŞADMAN

şadman bax şad

ŞADYANA

şadyana bax şad

ŞADYANALIQ

şadyanalıq bax şadlıq

ŞAGİRD

1. ŞAGİRD Məktəbin .. mədəniyyət bürosu tərəfindən hər şagirdə ayrı-ayrı bəxşişlər verildi (A.
подробнее

ŞAH

şah bax padşah

ŞAHDAMAR

ŞAHDAMAR (anat.
подробнее

ŞAHƏNŞAH

ŞAHƏNŞAH Hörmət eləmədin bir şahənşaha; Məzarın döndüsə ziyarətgaha (M.
подробнее

ŞAHLIQ

şahlıq bax padşahlıq

ŞAHMAT

ŞAHMAT [Həmidə:] Bu saat çağırım gəlsin, söhbət eləyin, şahmat oynayın, uşaq da onacan yatar (Anar); ŞƏTRƏNC (arx.) Oynamış sanki səninlə şətrənc; Şahı çıxmış oradan, qalmış mat (A.Şaiq).

ŞAHPƏRƏST

şahpərəst bax padşahpərəst

ŞAHZADƏ

ŞAHZADƏ (köhn.) [Əziz bəy:] Bu saatda gedirəm şahzadəyə bu əhvalatı müfəssələn bildirəm (M.F.
подробнее

ŞAX

1. ŞAX, DİK, DİMDİK, DÜMDÜZ, DÜZ, SƏRRAST 2.
подробнее

ŞAXƏ

şaxə bax budaq

ŞAXTA

I ŞAXTA Ancaq o yenə də dayanmış dimdik, sanki bir taxta; İşləmiş qanına bu quduz şaxta (S.
подробнее

ŞAİR

ŞAİR (şeir yazan yazıçı, şəxs) İlk yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlayan şair [S.
подробнее

ŞAİRANƏ

ŞAİRANƏ, POETİK

ŞALBAN

şalban bax tir I

ŞALLAQ

ŞALLAQ Yoldaşlarının yanına qayıdanda Vəzirovun üzündə şallaq izi vardı, gözləri isə gülürdü (M.
подробнее

ŞALLAQLAMAQ

ŞALLAQLAMAQ, QAMÇILAMAQ, QIRMANCLAMAQ, TATARILAMAQ (şallaqla vurmaq)

ŞAM

I ŞAM (keçmişdə çıraq yerinə yandırılan yumşaq maye) Dedim: çoxdan könül sorağındadır; Dedi: pərvanə şam fərağındadır (M.Rahim); MUM [Sitarə:] Artıq axşam olmuş, mumlar yanmış, bəxtim kimi hər yeri həzin bir qaranlıq istila etmişdi (A.Şaiq); ŞƏM Şəm qürbilə təfaxür qılma ey pərvanə, kim; Xirməni-ömrün göyər bərqi-fənadən ənqərib (Füzuli). II ŞAM (axşam yeyilən xörək, yemək) Anam qızarmış gözlərini silərək, şam hazırlayırdı (M.İbrahimov); AXŞAM YEMƏYİ Nina axşam yeməyi hazırlamışdı (M.S.Ordubadi). III ŞAM, ŞAM AĞACI Alma, palıd, şam ağacı hal ilə; Eylədilər bəhsi bu minval ilə (M.Ə.Sabir).

ŞAN

I ŞAN, DARAQ (bal şanı, arı şanı) II şan bax 1. ad; 2. şərəf 1; 3.
подробнее

ŞANA

şana bax 1. yaba; 2.
подробнее

ŞANAPİPİK

ŞANAPİPİK (quş) Əbdül birinci maşını gətirəndə stansiyanın dağlarında oxuyan şanapipiyi xatırladı, sonra Cəfər müəllimi (M.Süleymanlı); HOP-HOP [Qəndab:] Mənim sarı hop-hopum yenə budaqda öz mahnısını oxuyurdu (B.Bayramov); HÜT-HÜT Quşların da qəziyyələri bu dəftərdə yazılmışdı. Hüt-hüt qız imiş, çayda çimirmiş, başını daradığı yerdə birdən qayınatası böyürdən çıxır, qız utanıb üzünü göyə tutur: “Ey Allah, məni quş elə, həyam özümdə qalsın” (Çəmənzəminli); KƏKİLDARAQ (məh.) Çöl quşları: ...bildirçin, şoğal, kəkildaraq, çəpərsərçəsi, muradquşu, kəklik, tutuquşu, qırğı, bülbül və s. (“Azərbaycan folkloru antologiyası”); ŞİNƏBUB Meynələrin altında hərlənən şinəbublar; Növbələşən kölgəyə, nura məftun olublar (X.Rza).