Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 9286, статей на «F» – 169
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
FA FE FI FL FO
 

FACE

face bax faciəli

FACİƏ

1. FACİƏ (ədəb.) Bu pyes Nərimanov yoldaş tərəfindən yazılmış “Nadir şah” adlı faciə idi (Ə.
подробнее

FACİƏLİ

FACİƏLİ Ulduzun bu faciəli halında da bəzi dillər rahat oturmurdu (M.
подробнее

FACİƏVİ

faciəvi bax faciəli

FAĞIR

1. fağır bax yoxsul 2.
подробнее

FAĞIR-YAĞIR

fağır-yağır bax yazıq-yazıq

FAHİŞƏ

FAHİŞƏ (əxlaq pozğunluğu ilə məşğul olan qadın) [Əhməd:] Burax getsin, iki dostun arasını vuran bir fahişə bizə lazım deyil, – dedi (A.Şaiq); ƏXLAQI POZĞUN Mirzə Mahmud: Çirkli, üfunətli, çirkin və əxlaqı pozğun bir qıza nəfsim yetdi (Çəmənzəminli); ƏXLAQSIZ QADIN Culfanın hər tərəfindən toplanmış on beş nəfərə qədər əxlaqsız qadın dəhlizin bir başında saxlanmışdı, zabitlər isə qılınclarını çəkib yenə də qadın tələb edirlər (M.S.Ordubadi); QƏHBƏ (dan.) Vəhş: Qəhbə bizi əngələ salacaq... (Ə.Vəliyev); LƏKTƏ (kl.əd.) Şərəfnisə xanım Gülçöhrəyə: İtil cəhənnəmə, ləktə əl çəkməz, qoymaz işimi tutam (M.F.Axundzadə); LOTU Pası Dərələrin lotusu ondan-bundan tutduğunu mənim sümüyümə calamaq, evimə haram qatmaq istəyir, – deyə özünü yerə çırpırdı (S.Rəhimov); POZĞUN Əbülhəsən bəy: Biz artıq sevgi, işvə, qəmzə, vüsal, məhəbbət, ayrılıq və sairə kimi şeylərdən Şümşad xanımla açıq-açığına danışır və önünü Təbrizin pozğun, qaraçı qadınlarına oxşadırdı (M.S.Ordubadi); YAVA Cavanlar: Bu yava matışqam haraya aparırsan, qoy bir qədər biz ilə gəzsin, – deyə onların özünü alırlar (S.S.Axundov); ZƏNQƏHBƏ Mahmud xan: Bu əmri sənə hansı köpək oğlu verib? Sənə hansı zənqəhbə tapşırıb.. (M.S.Ordubadi); ZİNAKAR Dersəm ki, zinakarlərin qeyrəti olmaz; Olmazmı mənim işbu sözüm eyni həqiqət?! (M.Ə.Sabir).

FAHİŞƏXANA

FAHİŞƏXANA (fahişələrin məşğul olduğu yer) [Əbülhəsən boy:] Sanki o, birinci kərə idi ki, bu fahişəxanaya düşmüşdü (M.S.Ordubadi); LOTUXANA Hacı Əhməd: Köpək oğlu, həzrətin məqamın lotuxana qayırmısan? (M.S.Ordubadi).

FAHİŞƏLİK

FAHİŞƏLİK (qeyri-qanuni cinsi əlaqədə olma) Hansı elə onların pəncələri uzandı; fahişəlik, xəyanət, aclıq, ölüm və çuma; Orda keçir hücuma (M.Rahim); ƏXLAQ POZĞUNLUĞU [İlyas:] Məhsəti xanımın hökumət əleyhinə olmasında, şeir və sənəti əxlaq pozğunluğu kimi təbir edən müqəssirdir (M.S.Ordubadi); ƏXLAQSIZLIQ İndi Zeynal belə düşünürdü ki, onun hörmət və nüfuzunun azalması və xidmətlərinin əlindən çıxması Mehribanın əxlaqsızlığından irəli gəlmişdi (S.Hüseyn); FİSQ Fisq imiş əmrin tamam, ay barakallah sənə!.. (M.Ə.Sabir); FİSQÜ FİCUR Xətib: Daşa basın! Dağıdın bu fisqü fıcurun yuvasını (M.S.Ordubadi); POZĞUNLUQ Xosrov: Siz elə qanunlar düzəltmisiniz ki, onlar qan tökməyin, yoxsulluğun, pozğunluğun və fahişəliyin qarşısını almaqdan danışan əqidələri on illik həbs cəzası ilə təqib edir (M.İbrahimov); ZİNA Rəbi: İslam dininə, bir olan allaha qarşı üsyan qaldıran, xalq içində təbliğat aparıb, eli dinsizliyə, zinaya, yolbasarlığa, üsyana çağıran sənsənmi? (C.Cabbarlı).

FAKTOR

faktor bax amil

FAQQI

faqqı bax hiyləgər

FAQQILIQ

faqqılıq bax hiyləgərlik

FAL

I 1. FAL [Mirzə Yəhya:] Bu çox uğurlu bir faldır. Ondan istifadə etmək lazımdır (A.Şaiq); RƏML ..
подробнее

FALABAXAN

falabaxan bax falçı

FALÇI

FALÇI [Pəri xanım:] Falçı duanı yazıb buyurdu ki, gərək vəzirin başının üç buğda ağın səməni qoyub füqəraya paylayasan (M.F.Axundzadə); FALABAXAN Amma siz deyirsiniz: Allaha da sitayiş edin, peyğəmbərə də, imamlara da, mollalara da, dərvişlərə də, ilan oynadanlara da, falabaxana, tas qurana... bunların cümləsinə sitayiş edin! (C.Məmmədquluzadə); RƏMMAL İnanma gər desə rəmmal sirri-qeybə ağahəm (S.Ə.Şirvani); RƏMLÇİ.

FALİC

falic bax iflic

FAMİL

famil bax familiya 3

FAMİLİYA

familiya bax 1. nəsil 2; 2. ailə 3. soyad; 4.
подробнее

FANATİK

fanatik bax 1. təəssübkeş 1; 2. mövhumatçı; 3.
подробнее

FANATİZM

fanatizm bax 1. təəssübkeşlik 1; 2.
подробнее