Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ДЕФЛЯЦИЯ

  deflasiya (1. Tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması)

  Tam oxu »
 • ДЕФОРМАЦИЯ

  deformasiya (formanın, şəklin dəyişməsi)

  Tam oxu »
 • ДЕФОРМИРОВАТЬ

  formasını, şəklini dəyişmək

  Tam oxu »
 • ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

  desentralizasiya (mərkəzi orqanların bəzi vəzifələrinin yerli orqanlara verilməsi)

  Tam oxu »
 • ДЕШЕВЕТЬ

  ucuzlanmaq, ucuzlaşmaq

  Tam oxu »
 • ДЕШЕВЫЙ

  1. Ucuz; 2. Qiymətsiz, dəyərsiz, əhəmiyyətsiz, boş, şit, duzsuz, bayağı

  Tam oxu »
 • ДЕШИФРИРОВАТЬ

  1. Şifrini açmaq, açmaq, oxumaq, aydınlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ДЕШИФРОВКА

  açma, oxuma

  Tam oxu »
 • ДЕЯНИЕ

  hərəkət, iş, əməl

  Tam oxu »
 • ДЕЯТЕЛЬ

  xadim

  Tam oxu »
 • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  fəaliyyət

  Tam oxu »
 • ДЖАЗ

  caz, cazbənd

  Tam oxu »
 • ДЖЕНТЛЬМЕН

  centlmen (alicənab, tərbiyəli adam)

  Tam oxu »
 • ДИАЛОГ

  dialoq (iki və ya bir neçə şəxs arasında gedən söhbət)

  Tam oxu »
 • ДИАПАЗОН

  diapazon (1. Musiqi alətinin çıxara biləcəyi səsingenişlik dərəcəsi)

  Tam oxu »
 • ДИВИТЬ

  heyrətə gətirmək, təəcübləndrimək, heyrətə gətirmək, heyrətə gətirmək

  Tam oxu »
 • ДИКАРЬ

  1. Vəhşi; 2. Kobud, qaba; 3. Utancaq, adamayovuşmaz (adam)

  Tam oxu »
 • ДИКИЙ

  1. Vəhşi, yırtıcı; 2. Utancaq, adamdan qaçan; 3. Yabanı, cır; 4. Şöldə yaşayan, vəhşi; 5. Adamsız boş; 6

  Tam oxu »
 • ДИКТАТОР

  diktator, hakim

  Tam oxu »
 • ДИКТОВАТЬ

  1. Diktə etmək, imla yazdırmaq, 2. Uydurmaq, əmr etmək

  Tam oxu »
 • ДИКТОР

  diktor

  Tam oxu »
 • ДИЛЕТАНТ

  diletant, həvəskar (bir bilik sahəsində səthi məlumatı olan adam)

  Tam oxu »
 • ДИНАСТИЯ

  sülalə, xanədan

  Tam oxu »
 • ДИПЛОМАТ

  diplomat, siyasətçi

  Tam oxu »
 • ДИПЛОМАТИЯ

  diplomatiya (1. Hökumətin beynəlxalq siyasət sahəsində fəaliyyəti; 2. Siyasət, hiylə, fənd)

  Tam oxu »
 • ДИРЕКТИВА

  direktiv, göstəriş, əmr, tapşırıq

  Tam oxu »
 • ДИРЕКТОР

  direktor

  Tam oxu »
 • ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

  1. Iqtisasdan məhrum etmə, iqtisasdan məhrum olma; 2. Idman yarışlarında iştirakdan məhrum etmə; 3. Iqtisasını itirmə, bacarığını itirmə

  Tam oxu »
 • ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ

  ixtisasdan məhrum etmək

  Tam oxu »
 • ДИСКОНТ

  diskont (veksellərin uçotu)

  Tam oxu »
 • ДИСКРЕДИТАЦИЯ

  hörmətdən salma, etibardan salma, nüfuzdan salma

  Tam oxu »
 • ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ

  hörmətdən salmaq, etibardan salmaq, nüfüzdan salmaq

  Tam oxu »
 • ДИСКРИМИНАЦИЯ

  hüququ tapdalama, hüquq bərabərliyini pozma, bərabər tutmama, ayrı-seçkilik

  Tam oxu »
 • ДИСКРИМИНИРОВАТЬ

  hüququnu məhdudlaşdırmaq, hüquq bərabərliyini pozmaq, təhqir etmək, ayrı-seçkilik etmək

  Tam oxu »
 • ДИСКУССИЯ

  diskussiya mübahisə, müzakirə

  Tam oxu »
 • ДИСКУТИРОВАТЬ

  diskyssiya etmək, müzakirə etmək

  Tam oxu »
 • ДИСЛОКАЦИЯ

  dislokasiya (1. Qoşunun müəyyən ərazidə yerləşməsi; 2. Yerdəyişmə)

  Tam oxu »
 • ДИСПОЗИЦИЯ

  hərbi dispozisiya (qoşunun döyüşə hazır vəziyyəti)

  Tam oxu »
 • ДИСПУТ

  disput (elmi mübahisə, elmi müzakirə)

  Tam oxu »
 • ДИССИДЕНТ

  mürtəd (hakim dindən ayrılmış şəxs)

  Tam oxu »
 • ДИССИМИЛЯЦИЯ

  dissimilyasiya (1. Ayrılma, dağılma, pozulma)

  Tam oxu »
 • ДИССОЦИАЦИЯ

  dissosiasiya, parçalanma

  Tam oxu »
 • ДИСТАНЦИЯ

  distansiya, ara, məsafə

  Tam oxu »
 • ДИСЦИПЛИНА

  intizam

  Tam oxu »
 • ДИФИРАМБ

  mədh, mədhnamə, tərifnamə, tərif, mədhiyyə

  Tam oxu »
 • ДИФФАМАЦИЯ

  diffamasiya (bir şəxsi ləkələyən məlumatın mətbuatda çap edilməsi)

  Tam oxu »
 • ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

  1. Ayırma, fərqləndirmə, fərqlənmə, ayrılma; 2. Dərəcələrə ayırma; 3. Təbəqələşmə

  Tam oxu »
 • ДИЧЬ

  1. Quş, ov quşları; 2. Quş əti; 3. Mənasız söz, cəfəngiyyat; 4. Tənha yer, adam adam yaşamayn yer, biyaban

  Tam oxu »
 • ДЛИНА

  uzunluq, boy

  Tam oxu »
 • ДЛИННОВОЛОСЫЙ

  uzunsaç, uzunsaçli

  Tam oxu »